Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 12.4.2018

Avgörande i ärende om familjevåld och vårdnad om barn av FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor

FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor avgjorde den 5 mars 2018 ett klagomål om familjevåld och vårdnad om barn. I avgörandet konstaterar kommittén att rättigheterna i konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor har kränkts. 

Klagomålet handlade om huruvida myndigheterna hade försummat statens omsorgsplikt och om de vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda den klagande och hennes barn mot familjevåld.

Kommittén anser att beslutet om vårdnaden inte innehöll tillräckliga motiveringar för att överföra vårdnaden från den klagande till barnets far och att det familjevåld som den klagande utsatts för inte gavs tillräcklig tyngd i beslutsprocessen. Enligt kommittén hade inte heller faderns förmåga som förälder bedömts trots flera barnskyddsanmälningar och en dom för våldsbrott.

Kommittén påminner om att barnets bästa ska vara definierat och motiverat i varje beslut som rör barn. Kommittén anser att staten har försummat sin omsorgsplikt på de punkter som den klagande framför. Detta har skadat barnets bästa och den klagandes möjlighet till likabehandling i vårdnadstvisten. Vidare anser kommittén att myndigheterna har tillämpat en stereotyp och därmed diskriminerande uppfattning om familjevåld.

Kommittén rekommenderar att ärendet om barnets vårdnad tas upp till behandling på nytt snarast möjligt. I samband med den nya behandlingen rekommenderar kommittén att det görs en grundlig utredning om faderns våldsamma beteende för att bedöma barnets bästa. Kommittén rekommenderar att den klagande ska få en rimlig ersättning.

Därtill ger kommittén rekommendationer till allmänna åtgärder bland annat för hur familjevåld ska beaktas i beslut som rör vårdnaden om barn.

Detta var det första avgörandet i ett enskilt klagomål av FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor i ett ärende som rör Finland. Kommittén uppmanar Finland att rapportera om de åtgärder som vidtagits till följd av avgörandet inom sex månader.

pdfKommitténs avgörande på engelska (pdf, 22 sidor, 4656kb)

Ytterligare information: Krista Oinonen, chef för enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 172

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 12.4.2018

Takaisin ylös