Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 14.5.2018

Snart kan vi mäta Finlands globala ansvarstagande

Hur ska man mäta Finlands insats för att genomföra de globala målen för hållbar utveckling? Det finns inte ännu några indikatorer för globalt ansvarstagande, men en färsk analys visar vilken komplicerad helhet vi står inför.

Bild: Hanna Päivärinta
Ett kaffeodlingsprojekt i Myanmar som stöds av Finland.
Ett kaffeodlingsprojekt i Myanmar som stöds av Finland.

Det finns 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 delmål. De gäller allt från jämställdhet till världsfred och klimatförändringar. Det är inte entydigt hur man ska mäta framstegen i hemlandet, och då är det betydligt svårare att mäta effekterna av Finlands verksamhet globalt.

På statsrådets webbplats för hållbar utveckling kestavakehitys.fi har det under vårens lopp förts en diskussion om hur de nationella indikatorerna för Agenda 2030 borde byggas upp. Olika indikatorer har samlats i så kallade uppföljningskorgar och den senaste analysen som lagts upp på webbplatsen handlar om globalt ansvar och samstämmighet. Med andra ord: vilka siffror väljer vi att granska när vi ska mäta vår insats för de gemensamma målen?

Utvecklingssamarbetets storlek en viktig indikator

Enligt analysen är i synnerhet utvecklingspolitiken och handelspolitiken centrala politikområden som påverkar de globala målen.

Utvecklingspolitiken minskar fattigdom globalt och stöder utvecklingsländernas stabilitet och förmåga att uppnå målen för hållbar utveckling nationellt. Finland fokuserar särskilt på att främja jämställdhet.

”Stödet från Finland och andra givare har hjälpt utvecklingsländer att nå viktiga utvecklingsresultat, till exempel har andelen människor som lever i extrem fattigdom i världen halverats sedan 1990 och idag får en majoritet av alla flickor gå i skolan. Utvecklingssamarbete är också ett viktigt stöd för globala klimatåtgärder”, konstaterar ambassadrådet Pasi Pöysäri som samordnar Agenda 2030-verksamheten vid utrikesministeriet.

En av de globala indikatorer som mäter globalt ansvarstagande är anslagen för utvecklingssamarbete. År 2017 utgjorde utvecklingssamarbetet 0,41 procent av Finlands bruttonationalinkomst, men på lång sikt har Finland lovat höja andelen till 0,7 procent. Förutom det totala beloppet är det också viktigt att mäta hur biståndet riktas. Enligt FN:s mål ska 0,15–0,2 procent av bruttonationalinkomsten riktas till de allra fattigaste länderna. Förra året riktade Finland 0,13 procent till de fattigaste länderna, men vi har förbundit oss till att höja andelen till 0,2 procent.

Handel ger miljö- och utvecklingsresultat

Finland stöder också hållbar utveckling genom EU:s frihandelsavtal.

”Vi främjar bland annat export av miljöprodukter och arbetar för att stöd för fossila bränslen ska avskaffas. Genom handelspolitiken kan vi också stödja utvecklingsländers marknadstillträde och ge tullpreferenser”, berättar Pöysäri.

Civilsamhällesorganisationen Center for Global Development rangordnar varje år världens rikaste länder utifrån deras engagemang för att hjälpa människor i fattiga länder. Finland har placerat sig bra i denna jämförelse och den handelspolitiska delen av Commitment to Development-organisationens index har nu gjorts till en av de indikatorer som följs upp när vi mäter globalt ansvarstagande.

Utöver utvecklings- och handelspolitiken är det viktigt med tanke på vårt globala ansvarstagande att Finland deltar i internationell krishantering.

”I proportion till befolkningsmängden är Finlands deltagande i civila krishanteringsinsatser störst i EU och kring 40 procent av de finländska experterna inom civil krishantering är kvinnor”, berättar Pöysäri.

Analysen som publicerats på webbplatsen Kestäväkehitys.fi är ett initiativ till och ett underlag för allmän debatt när indikatorerna planeras. Helhetsbedömningen om hur Finland bör främja de globala målen för hållbar utveckling inom alla förvaltningsområden och hur verksamhetens samstämmighet kan utvecklas blir klar våren 2019.


Analysen i sin helhet (på finska):

Globaali vastuu ja johdonmukaisuus: kauppapolitiikassa suunta parempaan, mutta kehitysyhteistyörahoituksen taso on alhainen

Detta dokument

Uppdaterat 14.5.2018

Takaisin ylös